PRODUCTS

고객 만족을 위해 최고의 기술력과 신뢰를 바탕으로 최상의 솔루션을 제공해 드립니다.

산업용 카메라

사양검색
카메라 타입
제품명
해상도(픽셀수)
-
MP
0
155
최대 155
프레임(속도)
-
fps
0
19789
최대 19789
인터페이스
제품명 해상도(HxV) 픽셀사이즈(um) 센서사이즈(mm) 속도(fps) 인터페이스 컬러 이미지써클(mm) 센서포멧(inch) 제조사
acA3800-14um 3840 x 2748 1.67 x 1.67 6.4 x 6.4 14 USB 3.0 Mono 7.8 1/2.3'' Basler
acA4024-8gm 4024 x 3036 1.85 x 1.85 7.4 x 5.6 8 GigE Mono 9.2 1/1.7'' Basler
acA4024-8gc 4024 x 3036 1.85 x 1.85 7.4 x 5.6 8 GigE Color 9.2 1/1.7'' Basler
acA4024-29um 4024 x 3036 1.85 x 1.85 7.4 x 5.6 31 USB 3.0 Mono 9.2 1/1.7'' Basler
acA4024-29uc 4024 x 3036 1.85 x 1.85 7.4 x 5.6 31 USB 3.0 Color 9.2 1/1.7'' Basler
acA4096-11gm 4096 x 2160 3.45 x 3.45 14.1 x 7.5 12 GigE Mono 15.9 1'' Basler
acA4096-11gc 4096 x 2160 3.45 x 3.45 14.1 x 7.5 12 GigE Color 15.9 1'' Basler
acA4096-30um 4096 x 2168 3.45 x 3.45 14.1 x 7.5 32 USB 3.0 Mono 15.9 1'' Basler
acA4096-40um 4096 x 2168 3.45 x 3.45 14.1 x 7.5 42 USB 3.0 Mono 15.9 1'' Basler
acA4096-40uc 4096 x 2168 3.45 x 3.45 14.1 x 7.5 42 USB 3.0 Color 15.9 1'' Basler
acA4112-8gm 4096 x 3000 3.45 x 3.45 14.1 x 10.3 8 GigE Mono 17.4 1.1'' Basler
acA4112-8gc 4096 x 3000 3.45 x 3.45 14.1 x 10.3 8 GigE Color 17.4 1.1'' Basler
acA4112-20um 4096 x 3000 3.45 x 3.45 14.1 x 10.3 23 USB 3.0 Mono 17.4 1.1'' Basler
acA4112-20uc 4096 x 3000 3.45 x 3.45 14.1 x 10.3 23 USB 3.0 Color 17.4 1.1'' Basler
acA4112-30um 4096 x 3000 3.45 x 3.45 14.1 x 10.3 30 USB 3.0 Mono 17.4 1.1'' Basler
acA4112-30uc 4096 x 3000 3.45 x 3.45 14.1 x 10.3 30 USB 3.0 Color 17.4 1.1'' Basler
acA5472-5gm 5472 x 3648 2.4 x 2.4 13.1 x 8.8 5 GigE Mono 15.7 1'' Basler
acA5472-5gc 5472 x 3648 2.4 x 2.4 13.1 x 8.8 5 GigE Color 15.7 1'' Basler
acA5472-17um 5472 x 3648 2.4 x 2.4 13.1 x 8.8 17 USB 3.0 Mono 15.7 1'' Basler
acA5472-17uc 5472 x 3648 2.4 x 2.4 13.1 x 8.8 17 USB 3.0 Color 15.7 1'' Basler