PRODUCTS

고객 만족을 위해 최고의 기술력과 신뢰를 바탕으로 최상의 솔루션을 제공해 드립니다.

산업용 카메라

사양검색
카메라 타입
제품명
해상도(픽셀수)
-
MP
0
155
최대 155
프레임(속도)
-
fps
0
19789
최대 19789
인터페이스
제품명 해상도(HxV) 픽셀사이즈(um) 센서사이즈(mm) 속도(fps) 인터페이스 컬러 이미지써클(mm) 센서포멧(inch) 제조사
VCXG-02C 640 x 480 4.8 x 4.8 3.1 x 2.3 403 GigE Color 3.8 1/4'' Baumer
VCXG-02M 640 x 480 4.8 x 4.8 3.1 x 2.3 403 GigE Mono 3.8 1/4'' Baumer
VCXG-04C 720 x 540 6.9 x 6.9 5.0 x 4.0 318 GigE Color 6.4 1/2.8'' Baumer
VCXG-04M 720 x 540 6.9 x 6.9 4.3 x 3.8 318 GigE Mono 4.7 1/2.9'' Baumer
VCXG-124C 4096 x 3000 3.45 x 3.45 14.1 x 10.3 9 GigE Color 17.4 1.1'' Baumer
VCXG-124M 4096 x 3000 3.45 x 3.45 14.1 x 10 9 GigE Mono 17.2 1.1'' Baumer
VCXG-127C 4096 x 2992 2.74 x 2.74 11.2 x 8.1 10 GigE Color 11.4 1/1.1'' Baumer
VCXG-127M 4096 x 2992 2.74 x 2.74 11.2 x 8.1 10 GigE Mono 13.8 1/1.1'' Baumer
VCXG-13C 1280 x 1024 4.8 x 4.8 6.1 x 4.9 94 GigE Color 7.8 1/2'' Baumer
VCXG-13M 1280 x 1024 4.8 x 4.8 6.1 x 4.9 94 GigE Mono 7.8 2/2'' Baumer
VCXG-13NIR 1280 x 1024 4.8 x 4.8 6.1 x 4.9 94 GigE Mono 7.8 1/2'' Baumer
VCXG-15C 1440 x 1080 3.45 x 3.45 4.9 x 3.7 79 GigE Color 6.1 1/2.9'' Baumer
VCXG-15M 1440 x 1080 3.45 x 3.45 4.9 x 3.7 79 GigE Mono 6.1 1/2.9'' Baumer
VCXG-204C 4480 x 4496 2.74 x 2.74 12.2 X 12.3 6 GigE Color 17.3 1.1'' Baumer
VCXG-204M 4480 x 4496 2.74 x 2.74 12.2 x 12.3 6 GigE Mono 17.3 1.1'' Baumer
VCXG-23C 1920 x 1200 5.86 x 5.86 11.2 x 7.0 53 GigE Color 13.2 1/1.2'' Baumer
VCXG-23M 1920 x 1200 5.86 x 5.86 11.2 x 7.0 53 GigE Mono 13.2 1/1.2'' Baumer
boA1936-400cm 1936 X 1464 4.5 X 4.5 8.7 x 6.5 400fps CoaXPress (CXP-12) Mono 11 IMX421 Basler
boA1936-400cc 1936 X 1464 4.5 X 4.5 8.7 X 6.5 400fps CoaXPress (CXP-12) Color 11 IMX421 Basler
boA2448-250cm 2448 X 2048 2.74 X 2.74 6.7 X 5.6 250fps CoaXPress (CXP-12) Mono 8.8 IMX537 Basler